Hướng Dẫn Ép Wing 3

 ► Cách ép Wing 3 game Mu Online:

Nguyên liệu cần thiết:Bước 1: Tạo lông vũ Condor
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:
1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
1 Ngọc Sáng Tạo
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.|

Bước 2: Tạo cánh cấp 3


 Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

1 Lông Vũ Condor
1 Linh Hồn Condor
1 Ngọc Sáng Tạo
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.