Wing | 1, 2

 GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÁNH - WINGS


♦ Cánh cấp 1 / Áo choàng cấp 1 - MuVietSS6.VN


Cánh Tiên Nữ                                                                        Cánh Quỹ                                                                        Cánh Vũ Linh                                                                       Cánh Thiên Đàng


♦ Cánh cấp 2 / Áo choàng cấp 2 - MuVietSS6.VN

Cánh Tinh Thần

Được sử dụng bởi Muse Elf.

Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
Tăng tốc độ di chuyển.

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.Cánh Rồng

Được sử dụng bởi Blade Knight.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.Cánh Linh Hồn

Được sử dụng bởi Soul Master.

- Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương của Phù thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16. 
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.     


Cánh Hỏa Thiên   

Được sử dụng bởi Bloody Summoner.

- Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%


Cánh Bóng Đêm

                                                                                                                                           

Được sử dụng bởi Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 40 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.Áo Choàng Của Vua

Được sử dụng bởi Dark Lord.

- Phòng thủ: 15 + (Cấp Cape * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2) Dark Rave không được tính vào sát thương.
- Hấp thụ sat thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2)

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng thêm +50 HP + (Cấp độ áo choàng * 5).
-Tăng +10 Commando + (Cấp độ áo choàng * 5).
- 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.


Áo Choàng Hiệp Sĩ

Được sử dụng bởi Rage Fighter.

- Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng HP: 50 + (Cấp cánh * 5).
- Tăng Mana: 50 + (Cấp cánh * 5).
- 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.