Wing | 2.5

 GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÁNH - WINGS

                  Wing of Magic

Được sử dụng bởi Soul Master, Bloody Summoner, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).
 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
                                                               - Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
                                                               - Tăng tập trung + 1%, + 2%, + 3%, + 4%


                
Wing of Chaos

Được sử dụng bởi Knight Blade, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 46 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 33% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 30% + (Cấp cánh * 2).

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
 - 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
 - 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
 -Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
                                                                - Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.


                Cloak of Death

Được sử dụng bởi Rage Fighter, Dark Lord 

- Phòng thủ: 27 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 21% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 13% + (Cấp cánh * 2).
 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
                                                              - Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.


               
Wing of Life

Được sử dụng bởi Muse Elf.

- Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

Option:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội  phục hồi 100% HP.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
                                                               - Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.