Bảng Reset Vip và Reset Thường

Giới hạn Reset theo Top 1. Top 1 mỗi ngày +10 Reset.

 Lệnh Reset:

/reset                  Reset thường
/resetvip             Reset Vip

/reset auto          Tự động reset thường
/resetvip auto     Tự động reset vip